Report

Page Title(required)

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message

image

Sights

Ruin of Tsurumaru Castle. Kagoshima prefectural historical museum「REIMEIKAN」

Ruin of Tsurumaru Castle. Kagoshima p...

The castle which was built by the 18th lord ...

Sakurajima Umizuri Koen (Sakurajima Sea Fishing Park / 桜島海づり公園)

Sakurajima Umizuri Koen (Sakurajima S...

This park is located next to Sakurajima port...

Akune Oshima Island

Akune Oshima Island

Akune Oshima island which is about 4km aroun...

Sogi-no-Taki Waterfall

Sogi-no-Taki Waterfall

The Sogi-no-Taki waterfalls which are 120m w...

Ryugu Shrine (龍宮神社)

Ryugu Shrine (龍宮神社)

Ryugu Shrine is located at Nagasaki-bana (長...

Shinonome-no-Sato: Hydrangea Garden <br />東雲の里 あじさい園

Shinonome-no-Sato: Hydrangea Garden <...

Shinonome-no-Sato is a big garden colored wi...

June , 2022

U M T W R F S
 
  
   
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
    
     

Food & Drink